CHRISTIANSGADE 18 / DK-8000 AARHUS C / INFO@GMW.DK

'Alexanderplatz, Berlin' | 2012
Lambdaprint | 125x265 cm

'Charlottenstrasse, Berlin' | 2012
Lambdaprint | 125x185 cm

'Palast der Republik, Berlin' | 2012
Lambdaprint | 125x265 cm

'Marselisskov II' - 2011
Lambdaprint | 120x240 cm | Edit. 3

'Gellerup' | 2011
Lambdaprint | 120x240 cm | Edit. 3